PHP面试题目

29个成员

查找数组里相差最大值的两项

发表于 2015-12-08 1465 次查看

目前有一数组$data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890'); 

写一个算法,返回数组中相差最大的两项,并且相差的值是多少。

 

补充,做完前面的同学可以再做下查找数组中相差最小的两项,并且相差的值是多少。

13回复
 • 2楼 福娃 2015-12-08

  天使的翅膀(1184647618)  9:55:00


  <?php
  $data = array(200,45,7,56,98,58,79);
  $yu='';
  $ty=$data[0];
  foreach ($data as $key => $v) {
  if($v>$yu){
        $yu = $v ;
  }
  if($v<$ty){
  $ty = $v ;
  }
  }
  echo $max = $yu;
  echo ' <br/>';
  echo $min = $ty;
  echo ' <br/>';
  echo $ti = $max-$min;

  ?>

 • 3楼 阿磊 2015-12-08

  <?php
  $data = array('200','45','7','1','678','567','34','56','89','11','890');
  $max='';
  $min=$data[0];
  foreach($data as $k=>$v){
   if($v>$max){
    $max=$v;
   }
    
   if($v<$min){
    $min=$v;
   }
    
  }
  echo "最大值为".$max.'<br>';

  echo "最小值为".$min.'<br>';

  echo "求差为".($max-$min);

 • 4楼 井底之蛙 2015-12-08

  <?php
  header("content-type:text/html;charset=utf-8");
  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890');
  // 最大差的两个数
  function max_cha($arr){
  asort($arr);
  sort($arr);
  $res=$arr[(count($arr)-1)]-$arr[0];                       
  echo '</br>'.$res."=".$arr[(count($arr)-1)]."-".$arr[0];   
  }
  max_cha($data);                                           //890=890-
  //最少差的两个数
  function min_cha($arr){
      asort($arr);
      sort($arr);
      for($i=0;$i<(count($arr)-2);$i++){
          $res[]=$arr[($i+1)]-$arr[$i];
      }
      asort($res);
      foreach($res as $key => $value){
          $a[]=$key;
      }
      $over=$arr[($a[0]+1)]-$arr[$a[0]];
      echo '</br>'.$over."=".$arr[$a[0]+1]."-".$arr[($a[0])];
  }
  min_cha($data);                                             //4=11-7
  ?>

   

 • 5楼 阿磊 2015-12-08

  经过思考,借鉴了网上别人写的函数,真漂亮,学习了

  <?php
       function maxMin( $arr) {
           $cmpTime = 0;
           $count = count($arr);
           $big = $small = $arr[0];
           for($i = 1; $i < $count; $i++) {
               $cmpTime++;
               if($big > $arr[$i]) {//判断$arr[$i]最小值
                   $cmpTime++;
                   if($small > $arr[$i]) {
                       $small = $arr[$i];//判断后$samll最小的就是$arr[$i]
                   }
               } else {
                   $big = $arr[$i];//得到最大值
               }
           }
          
           echo "ArrLeng: " . $count . "<br>";
           echo "CmpTime: " . $cmpTime . "<br>";
           echo "Big: " . $big . "<br>";
           echo "Small: " . $small . "<br>";
           echo "求差:".($big-$small)."<br>";
       }
      
      $data = array('200','45','7','1','678','567','34','56','89','11','890');
       maxMin($data);
   ?>

   

 • 6楼 福娃 2015-12-08

  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890');
  //最大差值
  function max_min($gongshi,$data){
    eval($gongshi);
    while(!is_numeric($x)){
         unset($data[array_search($x,$data)]);
         eval($gongshi);
    }
      return $x;
  }
  $max=max_min("\$x=max(\$data);",$data);
  $min=max_min("\$x=min(\$data);",$data);
  echo "<br>最大差值为:".($max-$min)." = {$max} - {$min}";

   

   

  //最小差值
  sort($data);
  $data2=array();
  foreach($data as $v){
       if(!is_numeric($v) ) continue;
       $data2[]=$v;
  }
  $a=$max-$min;
  $b=0;
  foreach($data2 as $k=>$v){
       if(!$data2[$k+1]) break;
       $c=$data2[$k+1]-$v;
       if($c < $a){
            $a=$c;
            $b=$k;
       }
  }
  echo "<br>最小差值为:{$a} = ".$data2[$b+1]." - ".$data2[$b]."<br>";

 • 7楼 蓝天白云 2015-12-08

  <?php
  $data = array(200,45,7,56,98,58,79,'');
  $yu='';
  $ty=$data[0];
  foreach ($data as $key => $v) {
      if($v != ''){
          if($v>$yu){
            $yu = $v ;
          }
          if($v<$ty){
              $ty = $v ;
          }
      }
  }
  echo $max = $yu;
  echo ' <br/>';
  echo $min = $ty;
  echo ' <br/>';
  echo $ti = $max-$min;

   

  echo ' <br/><h1>求两者最小</h1>';
  $data1 = array(200,45,7,56,98,58,79,'');
  if(in_array('',$data)){
      unset($data[array_search('', $data)+1]);
  }
  sort($data1);
  $yu1=$data1[0];
  $yu2=$data1[1];
  $yu3= $data1[1]-$data1[0];
  for($v=2;$v<count($data1)-1;$v++){
      if($v!=count($data1)-1){
          if($yu3>($data1[$v]-$data1[$v-1])){
              $yu3=$data1[$v]-$data1[$v-1];
              $yu1=$data1[$v-1];
              $yu2=$data1[$v];    
          }
      }
  }
  echo $yu3;
  echo '</br>';
  echo $yu1.'</br>'.$yu2;
  ?>

 • 8楼 朕扮皇 2015-12-08

  <?php
  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890');
  $max='';
  foreach ($data as $v){
      if($v>$max){
          $max = $v;
      }
  }
  foreach ($data as $v){
      if($v<$min){
          $min = $v;
      }
  }
  if($min == ''){
      $min = 0;
  }
  echo $max."<br/>";
  echo $min."<br/>";
  echo $max-$min;
  ?> 

  • 朕扮皇 2015-12-08
   最简便方法 $max = max($data); $min = min($data); $diff = $max-$min; if($min==''){ $min = 0; }
  • 朕扮皇 2015-12-08
   用排序函数 sort($data); $num = count($data); $diff = $data[$num-1] - $data[0];
 • 9楼 zzliux 2015-12-08

  <?php
  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890'); 
  var_dump(fun($data));
  function fun($a = array()){
      $subL = 0; $subR =1;
      $indexMax = $indexMin = 0;
      foreach ($a as $k1 => $v1) {
          if($v1 < $a[$indexMin]) $indexMin = $k1;
          if($v1 > $a[$indexMax]) $indexMax = $k1;
          for($k2 = 0; $k2<$k1; $k2++){
              if(abs($a[$k1]-$a[$k2])<abs($a[$subL]-$a[$subR])){
                  $subL = $k1;
                  $subR = $k2;
              }
          }
      }
      $res = array(
          'subMax' => array(
              'indexL' => $indexMax,
              'indexR' => $indexMin,
              'sub'     => $a[$indexMax] - $a[$indexMin]
          ),
          'subMin' => array(
              'indexL' => $subL,
              'indexR' => $subR,
              'subAbs' => abs($a[$subL] - $a[$subR])
          )
      );
      return $res;
  }

   

 • 10楼 祝你好运 2015-12-08

  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890'); 

  function cha($data){    
       sort($data);
       $sum=count($data);
       echo '最小值是'.$data[0]."<br/>";
       echo '最大值是'.$data[$sum-1]."<br/>";
       echo '最大值和最小值相差:'.$data[$sum-1]-$data[0]."<br/>";}

 • 11楼 祝你好运 2015-12-08

  $data = array('200','45','7','','678','567','34','56','89','11','890'); 

  function cha($data){    
       sort($data);
       $sum=count($data);
       echo '最小值是'.$data[0]."<br/>";
       echo '最大值是'.$data[$sum-1]."<br/>";
       echo '最大值和最小值相差:'.$data[$sum-1]-$data[0]."<br/>";}
       
  //***********相差最小的两项
  }
  function nan(){//nan(难) 很难;得用递归,没时间了。还没想出来

      

   

   

  }

  cha($data);

发表回复
你还没有登录,请先登录注册

加入我们吧,一起学习QQ群516033298