PHP面试题目

29个成员

数字矩形

发表于 2015-12-23 1546 次查看

通过PHP打印出一个矩形,由数字组成,如下图

4回复
 • 2楼 福娃 2015-12-23

  //原理,先将正方形中所有的格都填满6,然后再将缩小一圈的正方形填满5,以此类推。
  $box=array();
  function juxing($n,$j,&$box){
      for($y=$j;$y<$n;$y++){
         for($x=$j;$x<$n;$x++){
            $box[$y][$x]=$n-1; //以二维数组定位X Y坐标
         }
      }
      if($n>$j)juxing($n-1,$j+1,$box);
  }
  juxing(7,0,$box);
  //输出
  foreach($box as $v){
      foreach($v as $value) echo $value." ";
      echo "<br>";
  }

   

 • 3楼 福娃大师兄 2015-12-23

  <?php

  function Reactangle($n,$k=0){
      while($k<=$n) {
          for($i=$k;$i<=$n;$i++){
              for($j=$k;$j<=$n;$j++){
                  $list[$i][$j] = $n;
              }    
          }
          $k++;
          $n--;
      }
      return $list;
  }
  $lists = Reactangle(6);
  foreach($lists as $list){
      $str = implode('&nbsp;',$list);
      echo $str.'<br/>';
  }

  ?>

发表回复
你还没有登录,请先登录注册

加入我们吧,一起学习QQ群516033298