PHP面试题目

29个成员

大小写互转题

发表于 2015-12-11 1334 次查看

目前有一字符串,字符串有大小写不同的字母,现需要写一个方法,把其中的大写字母转为小写,小写字母转为大写,例如:$str = 'NroTVeMid '; 通过方法转化后为:$str = 'nROtvEmID';

7回复
 • 2楼 阿磊 2015-12-11

  <?php
  $str="lNxrpPPPoTVEMide";

  function check($str){
      $res=str_split($str);
      for($i=0;$i<count($res);$i++){
      if(strtoupper($res[$i])===$res[$i]){
          echo strtolower($res[$i]);
      }else{
          echo strtoupper($res[$i]);
      }
      
      }
  }

  check($str);

 • 3楼 变态狂人 2015-12-11

  $str = 'NroTVeMid';
  function To($str){
      $arr = str_split($str);
      $ret = '';
      foreach($arr as $k => $v){
          $res = ord($v);
          if($res >=97 ){
              $ret.= chr($res-32);
          }else{
              $ret.= chr($res+32);
          }
      }
      return $ret;
  }

 • 4楼 zzliux 2015-12-11

  <?php
  $str = 'nROtvEmID';
  echo fun($str);
  function fun($str){
      return preg_replace_callback('/([a-z]*)([A-Z]*)/', function($m){
          return strtoupper($m[1]).strtolower($m[2]);
      }, $str);
  }

 • 5楼 福娃 2015-12-11

  $str = 'nROtvEmID';
  $arr=str_split($str);
  $show="";
  $strs=array_walk($arr,function($value,$key){
      global $show;
      if(preg_match('/[a-z]/', $value)){
            $show.=strtoupper($value);
      }elseif(preg_match('/[A-Z]/', $value)){
          $show.=strtolower($value);
      }else{
            $show.=$value;
      }
  });
  echo $show;

 • 6楼 祝你好运 2015-12-11

  <?php
  $str = 'NroTVeMid ';
  function zimu($str){//strtoupper($m[1]).strtolower($m[2]);
      $str1=$str;
       $str=str_split($str);
       $z='';
      foreach ($str as $k => $v) {
       if (strtoupper($v)===$str[$k]) {         
           $z.=strtolower($v);
       }else{         
           $z.=strtoupper($v);
                }
      }
   echo '大小写转化前是:'.$str1.'******<br/>';   
  echo '大小写转化后是:'.$z.'******';
     }
     zimu($str);

 • 7楼 野人 2015-12-11

  <?php
  $str = 'lNxrpPPPoTVEMide';
  $strs = strlen($str);
  for($i=0;$i<$strs;$i++){
      $arr[$i] = $str[$i];
  }
  foreach($arr as $v){
      if(preg_match('/^[a-z]+$/', $v)){
          $myok[] = strtoupper($v);
      }elseif(preg_match('/^[A-Z]+$/', $v)){
          $myok[] = strtolower($v); 
      }
  }
  echo implode($myok);
  ?>

发表回复
你还没有登录,请先登录注册

加入我们吧,一起学习QQ群516033298